ប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះដែលធ្លាក់ត្រូវបានរកឃើញហើយ

2022-03-24 15:14:41 |ប្រភព:xinhua

  នាថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា អ្នកសារព័ត៌មានបានទទួលព័ត៌មានពីសន្និសីទសារព័ត៌មាន ប្រអប់ខ្មៅរបស់ជើងយន្តហោះលេខ MU៥៧៣៥ របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Eastern Airlinesត្រូវបានរកឃើញហើយនាថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉