កិច្ចការស្វែងរក​និងសង្គ្រោះក្នុងតំបន់ស្នូលកំពុងធ្វើឡើងក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Eastern Airlines

2022-03-25 18:14:58 |ប្រភព:xinhua

  នាថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា អ្នកសារព័ត៌មានបានទទួលដំណឹងពីទីស្នាក់ការកណ្តាលឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្នជាតិចិនសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ China Eastern Airlines “ថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា” ថា សព្វថ្ងៃនេះ ប្រអប់ខ្មៅទី២ របស់ជើងយន្តហោះលេខ MU៥៧៣៥ មិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញ ក្រុមសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរក​វា ។
   ប្រភព៖xinhua