ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអំពាវនាវដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍កុំបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងជិតផុតកំណត់

2022-04-01 17:31:14 |ប្រភព:កាសែតយូណានដេលី

  នាថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ មន្ត្រី​ក្រសួង​សុខាភិបាលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេសីុបានបញ្ជាក់ថា ឆ្នាំនេះមានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ១៩ លានដូសត្រូវបានបំផ្លាញចោលដោយសារបានហួសពេលកំណត់ ហើយមានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ១.៥ លាននឹងផុតកំណត់នៅខែមេសា ។ វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ជិតផុតកំណត់នោះភាគច្រើនបរិច្ចាគដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និងអូស្ត្រាលី ដែលធ្វើឱ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទទួលជំនួយគ្មានពេលចែកចាយវ៉ាក់សាំងដល់សាធារណជន ។

  ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍កំពុងអនុវត្តកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ រួមទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេសីុ វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ភាគច្រើនមកពីគម្រោងពាក់ព័ន្ធ និងបរិច្ចាគដោយប្រទេសផ្សេងៗ ប៉ុន្តែប្រទេសឥណ្ឌូនេសីុបានអំពាវនាវច្រើនដងដល់ភាគីបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ កុំបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងផុតកំណត់។ ប្រទេសឥណ្ឌូនេសីុមានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ១៩.៣ លានដូស ត្រូវបានបំផ្លាញចោលដោយសារលើសពីពេលកំណត់ ក្នុងចំណោមនេះ ៩៥%មកពីការបរិច្ចាគ ។

  មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេសីុបានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ពីបរិច្ចាគក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ ហើយនឹងជូនដំណឹងដល់ប្រទេសជំនួយថា វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩គួរតែមានយ៉ាងហោចណាស់​សល់ពេលពីរភាគបីនៃកាលបរិច្ឆេទសរុប ។

  ប្រភព៖កាសែតយូណានដេលី

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉