ក្នុងត្រីមាសទីមួយឆ្នាំនេះ ផ្លូវដែកជាតិចិនបានដឹកជញ្ជូនទំនិញចំនួន ៩៤៨ លានតោន ដែលកើនឡើង ២,៨% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំមុន

2022-04-06 17:46:38 |ប្រភព:CRI

  តាមដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកជាតិចិន​ឱ្យដឹងថា ​ក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ២០២២​នេះ​ បរិមាណដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវដែកជាតិចិន​សម្រេចបានចំនួន ៩៤៨ លានតោន ដែលកើនឡើង ២៥,៨៧ លានតោន ពោលគឺកើនឡើង ២,៨% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេល​ដូចគ្នានៃឆ្នាំមុន ដែលក្នុងនោះបានដឹកជញ្ជូន​ធ្យូងថ្មសម្រាប់ផលិតថាមពល​អគ្គិសនីចំនួន ៣៥០លានតោន បាន​កើនឡើង ២១,៥៤ លានតោន ពោលគឺកើនឡើង ៦,៥% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំមុន៕