រដ្ឋបាលជាតិស្ថិតិចិន៖នៅខែមីនា សន្ទស្សន៍ថ្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសចិនបានកើនឡើង១.៥%បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ២០២១

2022-04-11 16:15:41 |ប្រភព:CRI

  យោង​តាម​ទិន្នន័យ​ដែល​រដ្ឋបាល​ជាតិ​ស្ថិតិ​ចិន​បាន​ប្រកាសកាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១១​ខែ​មេសា ​បាន​បង្ហាញ​ថា នៅ​ខែ​មីនា សន្ទស្សន៍ថ្លៃ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​បាន​កើន​ឡើង​១.៥%បើ​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​ខែ​មីនាឆ្នាំ​២០២១ អត្រា​កំណើនច្រើន​ជាង​ខែ​កុម្ភៈ​ចំនួន​០.៦%។ ពី​ខែ​មករា​ដល់​ខែ​មីនា សន្ទស្សន៍ថ្លៃ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​គិត​ជា​មធ្យម​បាន​កើន​ឡើង​១.១%​បើ​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​នៃ​ឆ្នាំ​២០២១។

  លោក​ស្រីDong Lijuanអ្នក​ស្ថិតិ​ជាន់​ខ្ពស់​នៃ​រដ្ឋបាល​ជាតិ​ស្ថិតិ​ចិន​បាន​ថ្លែងថា នៅ​ខែ​មីនា ដោយ​មកពី​រង​ឥទ្ធិពល​ពី​កត្តា​ជា​ច្រើន ដូច​ជា​ការ​រីក​រាល​ដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​ក្នុង​តំបន់​ជា​ច្រើន​នៃ​ប្រទេស​ចិន​និង​ការ​ឡើង​ថ្លែ​នៃ​ទំនិញ​ខ្នាត​ធំ​អន្តរជាតិជា​ដើម បាន​ជា​ សន្ទ​ស្សន៍​ថ្លៃ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​ស្មើ​គ្នា​នឹង​ខែ​កុម្ភៈ ហើយ​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ខ្លះ​បើ​ធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​នៃ​ឆ្នាំ​២០២១៕