តម្លៃប្រេងសាំងស៊ុបពែនៅប្រទេសចិននឹងធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីការឡើងតម្លៃ ៦ លើក

2022-04-15 17:23:25 |ប្រភព:CCTV

  នាថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ម៉ោង ២៤ តម្លៃប្រេងសាំងនៅប្រទេសចិនចាប់ផ្តើមមានការកែប្រែ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធព្យាករណ៍ថាតម្លៃប្រេងសាំងស៊ុបពែនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ។

  តាំងពីដើមឆ្នាំ ២០២២ ក្រោមឥទ្ធិពលពីតម្លៃប្រេងសាំងស៊ុបពែអន្តរជាតិ តម្លៃប្រេងសាំងស៊ុបពែនៅប្រទេសចិនបានឡើង ៦ ដង  តម្លៃប្រេងសាំងស៊ុបពែនៅប្រទេសចិនកើនឡើងដល់ ៩ យ័នក្នុងមួយលីត្រ ។ បើសិនជាតម្លៃប្រេងសាំងស៊ុបពែធ្លាក់ចុះនាថ្ងៃទី​១៥ ខែមេសានេះ នេះជាព័ត៌មានល្អប្រសើរចំពោះអតិថិជន ។

  ប្រភព៖CCTV