លោក Xi Jinping ចុះសិក្សានិងស្វែងយល់ការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យនៃប្រទេសចិន បានលើកទឹកចិត្តយុវជនឱ្យផ្តោតលើការស្តារភាពរុងរឿងនៃប្រជាជាតិ និងផ្តល់តម្លៃដល់ឱកាសនៃយុគសម័យ

2022-04-26 17:12:57 |ប្រភព:CRI
  លោក Xi Jinping ចុះសិក្សានិងស្វែងយល់ការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យនៃប្រទេសចិន បានលើកទឹកចិត្តយុវជនឱ្យផ្តោតលើការស្តារភាពរុងរឿងនៃប្រជាជាតិ និងផ្តល់តម្លៃដល់ឱកាសនៃយុគសម័យ។