ជួបជុំ"សមាគមគិលានុបដ្ឋាយិកាបុរស"នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ដក្រុងគុនមីញ

2022-05-19 18:35:25 |ប្រភព:xinhua

  ការងារជាគិលានុបដ្ឋាយិកា អ្នកបម្រើការងារជាបុរសមានចំនួនតិចណាស់ ។ ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ជាទិវាគិលានុបដ្ឋាយិកាអន្តរជាតិ ។ មកទស្សនា"សមាគមគិលានុបដ្ឋាយិកាបុរស"នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ដក្រុងគុនមីញ ។

  ពេលវិទ្យាស្ថានគិលានុបដ្ឋាយិកានៃសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ដទីក្រុងគុនមីញត្រូវបានបង្កើតឡើង មានតែបុរសចំនួនជាង​១០នាក់ ។ ទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍតាមសម័យកាល ចំនួនគិលានុបដ្ឋាយិកាបុរសកាន់តែច្រើនឡើង សព្វថ្ងៃ នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានគិលានុបដ្ឋាយិកានៃសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ដទីក្រុងគុនមីញថ្នាក់ទី ២០២១ មានគិលានុបដ្ឋាយិកាបុរសចំនួន ២៧៥ នាក់​ ។ លោកស្រី សៀង ហ្វាធ្វើការជាគិលានុបដ្ឋាយិការយៈពេល ១៤ ឆ្នាំហើយ លោកស្រីបានរៀបរាប់ថា “ពីរបីឆ្នាំនេះ ចំនួនគិលានុបដ្ឋាយិកាបុរសកាន់តែច្រើនឡើង ពួកគេក្លាហាន និងយកចិត្តទុកដាក់ ។ តាមធម្មតា គេយល់ឃើញថា គិលានុបដ្ឋាយិកាភាគច្រើនជាស្រ្តី ប៉ុន្តែ ទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យគិលានុបដ្ឋាយិកា បុរសសិក្សាជំនាញគិលានុបដ្ឋាយិកាក៏អាចមានការអភិវឌ្ឍល្អ ។”

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉