ការប្រមូលស្លឹកតែនិទាយរដូវយ៉ាងមមាញិកនៅទីនេះ

2023-03-17 18:50:56
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន


នៅពេលដែលដល់និទាយរដូវ សីតុណ្ហភាពឡើងកំដៅជាបន្តបន្ទាប់ កសិករដាំតែនៅគ្រប់តំបន់ទូទាំងប្រទេសចិនបានចាប់ផ្តើមប្រមូលស្លឹកតែ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ទីផ្សារ៕

អ្នកបកប្រែ៖ Li Zha

ការប្រមូលស្លឹកតែនិទាយរដូវយ៉ាងមមាញិកនៅទីនេះ