ឧទ្យានដីសើមជាតិ យ៉ានី តំបន់ស្វយ័ត Xizang មានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងរដូវផ្ការីក

2023-04-12 10:51:11
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន
ឧទ្យានដីសើមជាតិ យ៉ានី តំបន់ស្វយ័ត Xizang មានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងរដូវផ្ការីក