"ប្រធានទន្លេ" ធ្វើឱ្យទឹកទន្លេបឹងបួកាន់តែស្រស់ស្អាត

2023-04-24 17:33:04
ប្រភព:CRI

របប “ប្រធានទន្លេ” គឺជាប្រព័ន្ធអ្នកគ្រប់គ្រងពិសេស ដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិន ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងការពារធនធានទឹករបស់ចិន ។ គិតត្រឹមដំណាច់ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ ខេត្តទាំងអស់នៅចិនដីគោកសុទ្ធតែបានបង្កើតរបប “ប្រធានទន្លេ” ដោយមាន “ប្រធានទន្លេ” សរុបជាង ១ លាននាក់នៅថ្នាក់ភូមិ , ឃុំ , ស្រុក , ក្រុងនិងខេត្ត៕

"ប្រធានទន្លេ" ធ្វើឱ្យទឹកទន្លេបឹងបួកាន់តែស្រស់ស្អាត