"សិក្ខាសាលាហួយមីន"បង្កើនប្រាក់ចំណូល និងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់

2023-04-28 13:27:12
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០២២មក នៅក្នុងឃុំ(ផ្លូវ)ចំនួន ១៤ ស្រុកហួយមីន ខេត្តសានតុងនៃប្រទេសចិន បានបង្កើតរោងជាង"សិក្ខាសាលាហួយមីន"ចំនួនជាង ៣០។ គិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ "សិក្ខាសាលាហួយមីន"ទាំងនោះបានទទួលប្រជាជនក្នុងតំបន់ជាង ៤០០០ នាក់ចូលធ្វើការនិងជួយពួកគេសម្រេចបានចូលធ្វើការនៅក្បែរទីលំនៅ និងបង្កើនប្រាក់ចំណូល៕

អ្នកសារព័ត៌មាន ៖ កុ សៀឡី

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

"សិក្ខាសាលាហួយមីន"បង្កើនប្រាក់ចំណូល និងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់