ស្រែអំបិលដ៏មមាញឹកនៅរដូវក្តៅ

2023-06-07 15:58:16
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

នៅរដូវក្តៅ ស្រែអំបិលឈាំងលូតាឈីងហឺក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកំពង់ផែសមុទ្រថាំងសានខេត្តហឺប៉េនៃប្រទេសចិន មានភាពមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំង៕

អ្នកសារព័ត៌មាន ៖ លី ឡី

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

ស្រែអំបិលដ៏មមាញឹកនៅរដូវក្តៅ