កន្លែងជាច្រើន​របស់​ប្រទេសចិន​បាន​ធ្វើ​សកម្មភាព​អបអរ​ទិវាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌និងធម្មជាតិចន

2023-06-12 15:56:36
ប្រភព:CRI

ថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ជាទិវាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ និងធម្មជាតិចិនប្រធានបទនៃសកម្មភាពអបអរសាទរទិវាឆ្នាំនេះគឺ“ការអភិរក្សនិងប្រើប្រាសវត្ថុបុរាណនិងទំនុកចិត្តខ្លាំងក្លាខាងវប្បធម៌”

កន្លែងជាច្រើន​របស់​ប្រទេសចិន​បាន​ធ្វើ​សកម្មភាព​អបអរ​ទិវាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌និងធម្មជាតិចន