ផ្កាឈូកក្នុងបឹងស៊ីហ៊ូ ក្រុងហាងចូវ រីកស្គុះស្គាយ

2023-06-14 17:29:46
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ថ្មីៗនេះ ផ្កាឈូកក្នុងបឹងស៊ីហ៊ូ ក្រុងហាងចូវ ខេត្តជឺជាំង ប្រទេសចិនបានឈានចូលដល់ពេលរីកស្គុះស្គាយ ហើយផ្កាឈូកប្រហែល ១០ ហិចតានៅក្នុងតំបន់ផ្កាឈូកចំនួន ២៤ នៅក្នុងបឹងស៊ីហ៊ូ បានរីកស្គុះស្គាយជាបន្តបន្ទាប់៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ វឺង ស៊ីយ៉ាង

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

ផ្កាឈូកក្នុងបឹងស៊ីហ៊ូ ក្រុងហាងចូវ រីកស្គុះស្គាយ