ទូកនាគនៅខេត្តហុកគៀនស្វាគមន៍ពិធីបុណ្យនំចាំង

2023-06-19 18:28:33
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ពេលថ្មីៗនេះ ពិធីបូជាតាមដងទន្លេប្រពៃណីក្នុងពិធីបុណ្យនំចាំងនាគបានរៀបចំនៅសស្រុកសៀនយូវ​ ទីក្រុងភូធាន ខេត្តហុកគៀននៃប្រទេសចិន។ នៅពេលដែលពិធីបុណ្យនំចាំងជិតចូលមកដល់ ទីក្រុងភូធាននឹងប្រារព្ធនូវសកម្មភាពប្រជាប្រិយជាច្រើនដូចជា ការបូជាទូក ការជិះទូក ការតម្លើងទូក និងការបូជាតាមដងទន្លេជាដើម៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ វី ផីឈួន

អ្នកបនប្រែ ៖ Shen Yan

ទូកនាគនៅខេត្តហុកគៀនស្វាគមន៍ពិធីបុណ្យនំចាំង