ការប្រកួតខ្ចប់នំចាំងដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យនំចាំងដែលប្រារព្ធធ្វើនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ

2023-06-21 19:01:37
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

នៅថ្ងៃទី១៨  ការ​ប្រកួតខ្ចប់នំចាំង ដើម្បីអបអរ​ពិធីបុណ្យ​នំចាំង​ ​ដែល​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ ហើយបានរៀបចំសកម្មភាពបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋជាសាធារណៈ ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ចាំង វិនចុង

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

ការប្រកួតខ្ចប់នំចាំងដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យនំចាំងដែលប្រារព្ធធ្វើនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ