វិស្សមកាលរដូវក្តៅដ៏ចម្រុះពណ៌សម្រាប់កុមារចិន

2023-08-09 09:51:20
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ក្នុងអំឡុងពេលវិស្សមកាលរដូវក្តៅ កុមារចូលរួមក្នុងសកម្មភាពវប្បធម៌ កីឡា និងកម្សាន្ត ហើយទៅទស្សនាសារមន្ទីរ សារមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា និងកន្លែងនានា ដើម្បីបង្កើនជីវិតវិស្សមកាលរបស់ពួកគេតាមរបៀបផ្សេងៗ៕

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

វិស្សមកាលរដូវក្តៅដ៏ចម្រុះពណ៌សម្រាប់កុមារចិន