ការប្រកួតកីឡាសកលវិទ្យាល័យពិភពលោករដូវក្តៅលើកទី៣១ បានបិទបញ្ចប់ដោយគ្រាប់ប្រសើរនៅក្រុង Chengdu ប្រទេសចិន

2023-08-09 15:54:46
ប្រភព:CRI
ការប្រកួតកីឡាសកលវិទ្យាល័យពិភពលោករដូវក្តៅលើកទី៣១ បានបិទបញ្ចប់ដោយគ្រាប់ប្រសើរនៅក្រុង Chengdu ប្រទេសចិន