នាវាមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពជើងទឹកចិន "Peace Ark" ចាកចេញពីប្រទេសកោះ Solomon ឆ្ពោះទៅប្រទេសទីម័រខាងកើត

2023-08-29 15:55:48
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន
នាវាមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពជើងទឹកចិន "Peace Ark" ចាកចេញពីប្រទេសកោះ Solomon ឆ្ពោះទៅប្រទេសទីម័រខាងកើត