លោក Xi Jinping បានចុះទៅត្រួតពិនិត្យការងារនៅក្រុងBayan Nurភូមិភាគស្វយ័តម៉ុងហ្គោលីក្នុងដោយបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ត្រូវខិតខំតស៊ូដើម្បីបង្កើតអព្តូតហេតុថ្មីក្នុង ការបង្ការដីក្លាយទៅជាវាលខ្សាច់និងគ្រប់គ្រងវាលខ្សាច់ក្នុងយុគសម័យថ្មី

2023-06-07 15:51:08
ប្រភព:CRI
លោក Xi Jinping បានចុះទៅត្រួតពិនិត្យការងារនៅក្រុងBayan Nurភូមិភាគស្វយ័តម៉ុងហ្គោលីក្នុងដោយបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ត្រូវខិតខំតស៊ូដើម្បីបង្កើតអព្តូតហេតុថ្មីក្នុង ការបង្ការដីក្លាយទៅជាវាលខ្សាច់និងគ្រប់គ្រងវាលខ្សាច់ក្នុងយុគសម័យថ្មី