លោក Xi Jinping បានចុះទៅត្រួតពិនិត្យការងារនៅក្រុងBayan Nurភូមិភាគស្វយ័តម៉ុងហ្គោលីក្នុងដោយបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ត្រូវខិតខំតស៊ូដើម្បីបង្កើតអព្តូតហេតុថ្មីក្នុង ការបង្ការដីក្លាយទៅជាវាលខ្សាច់និងគ្រប់គ្រងវាលខ្សាច់ក្នុងយុគសម័យថ្មី

2023-06-07 15:51:08
ប្រភព:CRI

 

ពីថ្ងៃទី៥ដល់ថ្ងៃ ទី៦ខែមិថុនា លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិនបានអញ្ជេីញ ទៅដល់ ក្រុងBayan Nur  ភូមិភាគស្វយ័តម៉ុងហ្គោលីក្នុងដើម្បីពិនិត្យការងារកសាងគម្រោងអេកូឡូស៊ីក្នុងតំបន់។ លោកបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពីធីសំណេះសំណាលដោយបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ត្រូវហ៊ានទទួលទំនួលខុសត្រូវ មិនខ្លាចការលំបាក ខិតខំតស៊ូដោយអត់ធ្មត់ ដើម្បីបង្កើតអព្ភូតហេតុថ្មីក្នុង ការបង្ការដីក្លាយ ទៅជាវាលខ្សាច់និងគ្រប់គ្រងវាលខ្សាច់ក្នុងយុគសម័យថ្មី៕

លោក Xi Jinping បានចុះទៅត្រួតពិនិត្យការងារនៅក្រុងBayan Nurភូមិភាគស្វយ័តម៉ុងហ្គោលីក្នុងដោយបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ត្រូវខិតខំតស៊ូដើម្បីបង្កើតអព្តូតហេតុថ្មីក្នុង ការបង្ការដីក្លាយទៅជាវាលខ្សាច់និងគ្រប់គ្រងវាលខ្សាច់ក្នុងយុគសម័យថ្មី