តើអាហារសម្រន់ចិនណាមួយដែលលោកអ្នកចូលចិត្តបំផុត?

2023-04-19 18:11:23
ប្រភព:CRI

ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ តំបន់ជាច្រើននៃប្រទេសចិនបានដាក់ចេញអាហារសម្រាន់ប្រកបដោយលក្ខណៈពិសេសក្នុងតំបន់ និងស្តង់ដារមុខរបរអាហារសម្រន់ ស្ថាប័នរដ្ឋបាលតំបន់និងសហគ្រាសគ្រឿងឧបភោគបរិភោគកាន់តែច្រើនឡើងៗយល់ឃើញថា ការកំណត់ស្តង់ដារអាហារសម្រាន់គឺជាវិធីដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ការសម្រេចបានូវគុណភាពល្អ ម៉ាកផលិតផលល្អនិងឧស្សាហូននីយកម្ម។

"នំចៀន Tianjin" "សម្លមីបួឈាមទា Nanjing" "បាយឆា Yangzhou" "មីសាច់គោ Lanzhou " "អាហារសម្រាន់ស្រុក Sha" "នំបញ្ចុកស៊ុបខ្យង Liuzhou" ។ល។ តើអាហារសម្រន់ ណាមួយដែលលោកអ្នកចូលចិត្តបំផុត?

តើអាហារសម្រន់ចិនណាមួយដែលលោកអ្នកចូលចិត្តបំផុត?