ទេសចរណ៍ជនបទទទួលបានការពេញនិយមកាន់តែច្រើន

2023-04-27 10:45:05
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ថ្មីៗនេះ តំបន់ទេសចរណ៍ជនបទក្នុងស្រុកយីណាន ក្រុងលីនយី ខេត្តសានតុង ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភ្នំយីម៉ឺងនៃប្រទេសចិន បានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចំនួនយ៉ាងច្រើន។​ ហើយទេសចរណ៍ជនបទបានបង្ហាញពីនិន្នាការកើនឡើង ដែលជួយឲ្យប្រជាជនក្នុងតំបន់បង្កើនប្រាក់ចំណូល និងបន្តកែលម្អនូវជីវិតរបស់ពួកគេ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន ៖ វ៉ី យូឃួន  ហាន ចាណួន

អ្នកបកប្រែ ៖ Shen Yan

ទេសចរណ៍ជនបទទទួលបានការពេញនិយមកាន់តែច្រើន