ទេសចរណ៍នៅក្នុងភូមិបុរាណដ៏កក់ក្តៅនៅរដូវក្តៅ

2023-08-10 17:57:10
ប្រភព:ស៊ីនហួចិន

ចាប់ពីចូលដល់រដូវក្តៅ​ភូមិបុរាណនៅខណ្ឌហួយចូវស្រុកហួងសានខេត្ត​អានហួយបានចូលដល់រដូវទេសចរណ៍កក់ក្តៅបំផុតនាវិស្សមកាលរដូវក្តៅ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖Liu Junxi

អ្នកបកប្រែ៖ Shen Yan   Nong Rui(អ្នកហាត់ការ)

ទេសចរណ៍នៅក្នុងភូមិបុរាណដ៏កក់ក្តៅនៅរដូវក្តៅ