សូមមកទីក្រុងបុរាណ Lijiang គយគន់ផ្កាស្បៃលឿង

2018-10-08 14:48:35 |ប្រភព:Xinhua