សូមមកទីក្រុងបុរាណ Lijiang គយគន់ផ្កាស្បៃលឿង

2018-10-08 14:48:35 |ប្រភព:Xinhua

អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រភពរូបថត៖ Ding Ning

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា