សូមមកទីក្រុងបុរាណ Lijiang គយគន់ផ្កាស្បៃលឿង

2018-10-08 14:48:35 |ប្រភព:Xinhua

  ពេលថ្មីៗនេះ  ពិព័រណ៍ផ្កាសៃ្បលឿងបានបើកពិព័រណ៍នៅទីក្រុងបុរាណ Lijiang ខេត្តយូណាន។  យោងតាមដំណឹងបានឱ្យដឹងថា  ពិព័រណ៍ផ្កាសៃ្បលឿងនៃទីក្រុង Lijiang បានប្រារព្ធជាប់រហូតដល់ឆ្នាំនេះ  គឺជាពិព័រណ៍លើកទី១១។    ពិព័រណ៍ផ្កាសៃ្បលឿងលើកនេះសរុបមានចំនួនប្រភេទផ្កាសៃ្បលឿងជាង៣០០  ផ្កាសៃ្បលឿងគ្រប់ពណ៌មានចំនួនជាង៤០ម៉ឺនដើម  សរុបបានជាង៦ម៉ឺនផើង។  នៅក្នុងនោះ  ផ្កាសៃ្បលឿងដែលមានម៉ូដមានលក្ខណៈពិសេសជាង៣៥០០០ ផើង៕