មានមេឃពណ៌ខៀវ ដីពណ៌បៃតង និងទឹកស្អាត កន្លែងនេះគឺជា “ព្រៃឈើយូណាន”

2018-06-21 17:38:24 |ប្រភព:Xinhua

  ពេលថ្មីៗនេះ  ខេត្តយូណានតាមរយៈការអនុវត្តវិស្វកម្មគ្រប់គ្រងនិងជួសជុលបរិស្ថានអេកូ ដូច ការដាំព្រៃឈើបរិស្ថានបៃតុង   ការការពារព្រៃឈើធម្មជាតិ  ការកែឆ្នៃព្រៃឈើមិនសូវល្អ​ជាដើម  ដើម្បីជំរុញការកសាង“ព្រៃឈើយូណាន”។  តាមរយៈការថតដោយdroneអំពី“ព្រៃឈើយូណាន”បានមើលឃើញថាមាន មេឃពណ៌ខៀវ  ដីពណ៌បៃតង និងទឹកស្អាត  ដែលមានកម្លាំងនិងជិវិតយ៉ាងរស់រវើក។

 រូបភាពនេះជា ភ្នំ ឡាវជីនសាន(Laojunshan)ប្រភពរូបថតពី Xinhua

រូបភាពនេះជាសត្វ​ស្វារោមមាស(Yunnan Snub-nosed Monkey)  ប្រភពរូបថតពី Xinhua

 រូបភាពនេះជាបគ្គលិកធ្វើការងារការពារសត្វល្អិតចង្រៃ

  ប្រភពរូបថតពី Xinhuaជូ ពានយុង (ZHU  BIANYONG)

 ប្រភពរូបថតពី Xinhuaចេន យុងហុង(ZENG  YONGHONG)

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា