កំណាត់ផ្លូវដែកខេត្តយូណាន-ខេត្ត Guizhou នៃផ្លូវដែកក្រុង Chengdu-ក្រុង Guiyang បានដំឡើងសសរដែកថែបជាផ្លូវការ

2018-10-12 18:27:00 |ប្រភព:新华网

  នាថ្ងៃទី១០ ខែតុលា  អ្នកសាងសង់កំពុងតែបញ្ជាឱ្យដំឡើងសសរដែកថែបគូទីមួយនៅការដ្ឋាន។

  នៅថ្ងៃនោះផងដែរ  នៅទីក្រុង Bijie ខេត្ត Guizhou  យោងតាមសសរដែកថែបគូទីមួយត្រូវបានដំឡើង  កំណាត់ផ្លូវដែក​ខេត្តយូណាន-ខេត្ត Guizhou នៃផ្លូវដែក Chengdu - Guiyang បានដំឡើងសសរដែកថែបជាផ្លូវការ  នេះជានិមិត្ត​សញ្ញា​នៃដំណើរការសាងសង់ផ្លូវដែក Chengdu – Guiyang បានឈានទៅមុខមួយជំហានយ៉ាងរឹងមាំ៕