សកម្មភាពប្រកាសសមិទ្ធផល វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានាំមុខអ៊ីនធឺណិតពិភពលោកបានប្រារព្ធនៅឃុំអ៊ូ

2018-11-09 18:01:50 |ប្រភព:yunnangateway

  កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា  អត្ថន័យសំខាន់នៃសន្និសីទអ៊ីនធឺណិតពិភពលោកលើកទី៥  គឺសកម្មភាពប្រកាសសមិទ្ធផល​វិទ្យាសាស្ត្រ​និងបច្ចេកវិទ្យានាំមុខអ៊ីនធឺណិតពិភពលោកបានប្រារព្ធនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្តរជាតិអ៊ីនធឺណិតនៅឃុំអ៊ូទីក្រុងTongxiangខេត្តZhejiang  សកម្មភាពនេះបានប្រកាសសមិទ្ធផលវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានលក្ខណៈតំណាងចំនួន១៥  ក៏ដូចជា កូនគម្រោង​ក្នុងAppWechat Microchip 310 Shengteng ប្រព័ន្ធសុវត្ថភាពវៃឆ្នាត ខួរក្បាល៣៦០  បច្ចេកវិទ្យាថ្មី5Gជាដើម៕