ប្រទេសចិនមានកន្លែងជាច្រើនបានទទួលអ្នកដំណើរត្រឡប់មកវិញដែលមានចំនួនច្រើនបំផុត

2019-02-11 17:37:07 |ប្រភព:yunnangateway

  នាថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ  អ្នកដំណើរកំពុងតែត្រូវត្រួតពិនិត្យសំបុត្រមុនពេលឡើងរថភ្លើងនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងខាងជើងគុយយាងខេត្តគុយជាវ។  នៅថ្ងៃនោះផងដែរ  ស្ថានីយ៍រថភ្លើងគុយយាង    ស្ថានីយ៍រថភ្លើងខាងកើតគុយយាងនិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងខាងជើងគុយយាងដឹកជញ្ជួនអ្នកដំណើរចំនួនប្រមាណ១៣.៥ម៉ឺននាក់  នៅក្នុងនោះ  ស្ថានីយ៍រថភ្លើងល្បឿនលឿនខាងជើងគុយយាងដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរមានចំនួនប្រមាណ៧.៥ម៉ឺននាក់  ដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីស្ថានីយ៍នេះកសាងឡើង។  ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃទី០៦ ខែមករាតាមច័ន្ទគតិចិន  មានកន្លែងជាច្រើនបានទទួលអ្នកដំណើរត្រឡប់មកវិញដែលមានចំនួនច្រើនបំផុត៕