លោក Yu Youdeng រើចេញពីភ្នំចូលផ្ទះថ្មីបង្កើតជីវភាពរស់នៅធូរធារ

2020-07-14 18:32:52 |ប្រភព:yunnangateway

មណ្ឌលនុចាំងតាមរយៈសកម្មភាពគម្រោងសាងសង់ទីតាំងស្នាក់នៅសម្រាប់ឱ្យអ្នកក្រីក្រផ្លាស់ទីលំនៅដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មណ្ឌលនេះ  ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន១០ម៉ឺននាក់រើចេញពីភ្នំ។  សូមបញ្ជាក់ថា  ទូទាំងខេត្តយូណានមានប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន១.៥លាននាក់បានចាកចេញពីភាពក្រីក្រតាមរយៈរើចូលទីតាំងស្នាក់នៅដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ៕