ស្រុកហុយជឺខេត្តយូណាន៖ ជួយអ្នកក្រីក្រចាកចេញពីភាពក្រីក្រដោយផ្តល់ការងារធ្វើ

2020-04-22 17:44:51 |ប្រភព:yunnangateway

ថ្មីៗនេះ  ស្រុកហុយជឺ ទីក្រុងឈូជីន ខេត្តយូណាន ដែលស្ថិតនៅតំបន់ភ្នំអ៊ូមឹនបានជួយអ្នកក្រីក្រតាមរយៈ​ផ្តល់ការងារធ្វើដើម្បីជួយអ្នកក្រីក្រដែលធ្លាប់រើចេញពីផ្ទះចាស់ចូលក្នុងអគាររស់នៅថ្មី។  ឥឡូវនេះបានសម្រេចក្នុងការជួយកម្លាំងពលកម្ម១៩៧១៦នាក់ចូលក្នុងទីក្រុងដើម្បីធ្វើការ។ 

តាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់អ្នកក្រីក្រ  តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលមុនកាន់តំណែង  សហករណ៍នឹងរៀបចំកម្លាំងពលកម្មចូលក្នុងមូលដ្ឋាន និងឧទ្យានធ្វើការដោយតាមតម្រូវការ។  ក្នុងឧទ្យានឧស្សាហកម្មកសិកម្មទាន់សម័យនិងមូលដ្ឋានជួយឱ្យចាកចេញពីភាពក្រីក្រដោយឧស្សាហកម្មជាដើមបានប្រមូលកម្លាំងពលកម្មជាង១០០០នាក់ដើម្បីធ្វើការ  ក្នុងមួយឆ្នាំម្នាក់ៗអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលដោយធ្វើការលើស១៩៧៦ដុល្លារអាមេរិក៕

ប្រភពរូបថត៖ Chen Xinbo

អ្នកបកក្រែ៖លីហ្សា