ផ្នែកខ្លះនៃទន្លេផែនលុងក្នុងទីក្រុងគុនមីញបានដំណើរការឡើងវិញ ដែលបានទាក់ទាញអ្នកទីក្រុងជាច្រើនជិះទូកគយគន់ទេសភាព

2020-04-24 17:42:06 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី២២ ខែមេសា  នាវាទេសចរណ៍កំពុងបើកក្នុងទន្លេផែនលុង។ ថ្មីៗនេះ ផ្នែកខ្លះទន្លេផែនលុងក្នុងទីក្រុងគុនមីញបានដំណើរការឡើងវិញ  ដែលបានទាក់ទាញអ្នកទីក្រុងជាច្រើនជិះទូកគយគន់ទេសភាព។

សូមបញ្ជាក់ថា កាលពីមុន  ដោយសារតែកម្ពស់ទឹកនៃទន្លេផែនលុងធ្លាក់ចុះ  មិនអាចបំពេញតាមលក្ខខ័ណ្ឌនៃនាវាទេសចរណ៍ក៏ត្រូវបានផ្អាកបណ្តោះអាសន្ន៕

អ្នកបកប្រែ៖ Liu Ranyang

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា