ខណ្ឌផែនលុងទីក្រុង គុនមីញធ្វើ “ការបង្ហាញពន្លឺចង្កៀន” ដោយប្រើអាគារ

2018-06-19 17:32:48 |ប្រភព:Xinhua

  នៅចុងខែមិថុនា  ឆ្នាំ ២០១៧  វិស្វកម្មចង្កៀនភ្លឺនៅខណ្ឌផែនលុង(Panlong)ទីក្រុងគុនមីញបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការដើម្បីបង្កើតឡើងនូវខ្សែទេសភាពពន្លឺចង្កៀនពេលរាត្រី“ផ្លូវមួយ ទន្លេមួយ”។  ឥឡូវនេះ  វិស្វកម្មនេះបានសម្រេចរួចរាល់ហើយ។

  យោងតាមការណែនាំពីអ្នកទទួលខុសត្រូវបានឱ្យដឹងថា  វិស្វកម្មលើកនេះបានអនុវត្តតាមគោលគំនិតរចនាគឺ“រសជាតិយូណាន  លក្ខណៈពិសេសគុនមីញ”។  ចំពោះគ្រឿងតែងលម្អឧបករណ៍ចង្កៀនសុទ្ធតែប្រើប្រាស់ប្រកបដោយលក្ខណៈពិសេសរបស់ជនជាតិនៃខេត្តយូណាន។

     ក្រៅពីនេះ  ការសន្សំថាមពលជាចំណុចសំខាន់ក្នុងវិស្វកម្មលើកនេះ។

 

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ ភូ ហ្វាន(PU FAN)ទិន នាង(DING NING)

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា