សូមមកស្វែងយល់ឃុំអំបិលបុរាណShiyang

2018-10-16 10:20:11 |ប្រភព:Xinhua

  ឃុំបុរាណ Shiyang ស្ថិតនៅស្រុក Dayao ខេត្តយូណាន  ជាឃុំមួយក្នុងចំណោមឃុំវប្បធម៌និងប្រវត្តសាស្ត្រ​ដ៏ល្បីឈ្មោះ​លើកដំបូង​ដែល​ត្រូវបានប្រសិទ្ធិនាមដោយប្រទេសចិន  ឃុំបុរាណនេះបង្កើតដោយសារអំបិល  វាជាស្ថានីយសម្រាកមួយក្នុងផ្លូវសូត្របុរាណ។ទីកន្លែងនេះមានវប្បធម៌ខុងជឺ  វប្បធម៌អំបិលនិងវប្បធម៌នៃជនជាតិYi  ជាពិសេស  វាមានភាពល្បីឈ្មោះដោយសារព្រះវិហារខុងជឺ​Shiyang​ដែលសាងសង់នៅរជ្ជកាលមីន(គ.ស.១៣៦៨-១៦៤៤)  ជាឃុំអំបិលខេត្តយូណាន  និងជាទីកន្លែងបូជាខុងជឺ៕

អ្នកនិពន្ធ៖ លីហ្សា