ទីលានបាល់ទាត់ថ្មីនៅទីក្រុងគុនមីញបានទាក់ទាញយុវជនស្រឡាញ់បាល់ទាត់មកលេងកំសាន្ត

2020-09-28 16:09:33 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា  យុវជនជាង២០រូបដែលមកពីក្លឹបបាល់ទាត់ហ្វ៉ានយួនយូណានបានធ្វើការហ្វឹកហាត់លេងបាល់ទាត់នៅទីលានបាល់ទាត់ថ្មី។ សូមបញ្ជាក់ថា  ទីលានបាល់ទាត់ថ្មីដែលសាងសង់អស់រយៈពេលជាងកន្លះខែនេះធ្វើឡើងដោយក្លឹបហ្វ៉ានយួនយូណាន។  ក្លឹបនេះផ្លាស់ប្តូរទីលានបាល់ទាត់ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុង  ដើម្បីបំពាក់បរិក្ខារហ្វឹកហាត់និងប្រព័ន្ធសេវាកម្មជំនាញសម្រាប់យុវជនធ្វើការហ្វឹកហាត់បាល់ទាត់ ថែមទាំងផ្សព្វផ្សាយកីឡាបាល់ទាត់ផងដែរ​៕

 

អ្នកសារព័ត៌មាន៖Long Yan Zhang Cheng Lu Rufen

បកប្រែដោយលីហ្សា