ស្រុកភីនពានខេត្តយូណាន ស្ត្រីដេរប៉ាក់ឈានទៅកាន់ជីវភាពធូរធារដោយសារការដេរប៉ាក់

2020-04-29 17:24:25 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា  សហករណ៍វិជ្ជាជីវៈផលិតផលជនជាតិស៊ីនយួនយ័ន ភីនពាន មានស្ត្រីដេរប៉ាក់កំពុងតែធ្វើការដេរប៉ាក់។ 

ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ  ស្រុកស្វយ័តជនជាតិមាវភីនពានខេត្តយូណានបានរៀបចំបង្កើតកូនរោងជាងជួយឱ្យចាកចេញពីភាពក្រីក្រតាមបែបសហករណ៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតផលវប្បធម៌ច្នៃប្រឌិតដូចជាគំនូរនិងការដេរប៉ាក់នៃជនជាតិមាវ  ហើយផ្តល់ឱកាសការងារនៅផ្ទះដល់ស្ត្រីដែលសេសសល់នៅផ្ទះ។ នៅឆ្នាំ ២០១៩ រោងជាងជួយឱ្យចាកចេញពីភាពក្រីក្រគ្រឿងប៉ាក់នៃស្រុកនេះមានស្ត្រីដេរប៉ាក់សរុបចំនួនជិត ៣០០ នាក់ធ្វើការប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែមានចំនួន ៤០០០ យ័នក្នុងមនុស្សម្នាក់៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Liang Zhiqiang

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា