ស្រុកស៊ីមឹងខេត្តយូណាន គ្រឿងតម្បាញបង្កើតជីវភាពរស់នៅថ្មី

2020-12-25 13:59:44 |ប្រភព:yunnangateway

 នាថ្ងៃ ២០ ខែធ្នូ  អ្នកភូមិក្នុងភូមិយ៉ាងលូកំពុងតែធ្វើគ្រឿងតម្បាញក្នុងក្រុមហ៊ុនវប្បធម៌ជនជាតិក្នុងអារម្មណ៍ស៊ីមឹង។

ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក  រដ្ឋបាលស្រុកស្វយ័តជនជាតិវ៉ាស៊ីមឹងនៃទីក្រុងភូអ៊ឺរខេត្តយូណានបានអនុវត្តការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីឥតឈប់ឈរ ហើយបានជួយជនជាតិវ៉ាឱ្យទទួលបន្ត ប្រវត្តិសាស្រ្តនិងវប្បធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនដោយសាងសង់សារមន្ទីរនិងឱ្យក្រុមហ៊ុនវប្បធម៌ចូលមកអភិវឌ្ឍ។ ក្នុងចំណោមនោះផលិតផលគ្រឿងតម្បាញធ្វើដោយដៃជាច្រើនដូចជាសាឡុងទឹកក្រឡុកជាដើមដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនវប្បធម៌ជនជាតិក្នុងអារម្មណ៍ស៊ីមឹងនៅក្នុងភូមិយ៉ាងលូឃុំមឹងសូ  ត្រូវបានលក់ដាច់ទៅទីផ្សារក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចិន  ស្ថានភាពនេះបានការពារស្នាដៃជនជាតិនិងជួយជនជាតិវ៉ាឱ្យធ្វើការងារនៅជុំវិញផ្ទះហើយអាចទទួលប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀត៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖Wang Guansen

អ្នកបកប្រែ៖លីហ្សា