ផ្កា​ឈើ​រីរបស់ទីក្រុងសានមីង

2021-02-22 17:14:43 |ប្រភព:

នៅចុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ឃុំឡាយហ្វាង ស្រុកឈាងលូវ ក្រុងសានមីង បានចូលដល់ពេលគយគន់ផ្កា​ឈើ​រី ​។ ​នៅឧទ្យាន​​សងខាងនៃច្រកសមុទ្រមានផ្កា​ឈើ​រីចំនួន ១០០០ ទងរីកយ៉ាងស្គុះស្គាយ ។

្រែដ ល៉ុ