រថយន្តគ្មានមនុស្សបើកជួយដល់ការគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ-១៩

2022-04-12 16:47:52 |ប្រភព:xinhua

  ថ្មីៗនេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យបុគ្គលិកពេទ្យឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងកាត់បន្ថយសម្ពាធដែលដឹកជញ្ជូនរបស់មនុស្ស ទីក្រុងឆាងសាបានប្រើប្រាស់រថយន្តដឹកជញ្ជូនគ្មានមនុស្សក្នុងតំបន់ការគ្រប់គ្រង និងការទប់ស្កាត់ ដើម្បីផ្តល់របស់របរប្រើប្រាស់ចាំបាច់ដល់ពលរដ្ឋ ។

  រថយន្តគ្មានមនុស្សបើករៀបចំផ្លូវដឹកជញ្ជូន ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគ្មានមនុស្សបើកដឹកជញ្ជូនរបស់របរប្រើប្រាស់ចាំបាច់ទៅកន្លែងកំណត់ក្នុងសហគមន៍ បន្ទាប់​មក​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​នឹង​ដឹក​ជញ្ជូនរបស់ប្រើប្រាស់ចាំបាច់នោះទៅផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋ ។ ដូច្នេះ រថយន្តគ្មានមនុស្សបើកកាត់បន្ថយហានិភ័យបុគ្គលិកពេទ្យឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយផ្តល់ជាកម្លាំងដោះស្រាយបញ្ហាដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈដោយមិនមានការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉