ក្នុងត្រីមាសទី ១ នៃឆ្នាំ ២០២២ ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជន​ចិន​កើនឡើងដោយមាន​ស្ថិរភាព​​

2022-04-19 17:49:10 |ប្រភព:CRI

​  ក្នុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២២ ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជន​ចិនបានបន្តរក្សា​កំណើន​ដោយ​មាន​ស្ថិរភាព​លំដាប់ ។ យោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយរដ្ឋ​បាលជាតិ​ស្ថិតិ​ចិនកាលពីថ្ងៃទី ១៨ បានឱ្យដឹងថា ​ក្នុងត្រីមាសទី ១ ប្រាក់ចំណូលដែលអាចប្រើប្រាស់បានរបស់ប្រជាជនចិន​ម្នាក់ៗនៅ​ទូទាំងប្រទេស​ចិនសម្រេច​បាន ១០៣៤៥​ យាន់ដែល​បាន​កើនឡើង​ ៦.៣% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា​នៃ​ឆ្នាំ ២០២១ ៕