ឡានក្រុងស៊ុបដំបូងនឹងធ្វើដំណើរការនៅទីក្រុងឆឹងទូខេត្តស៊ីឈួនប្រទេសចិន

2022-05-20 18:04:53 |ប្រភព:新华社

  ឡានក្រុងក្រោមប្រធានបទស៊ុបដំបូងនឹងបើកដំណើរការនៅទីក្រុងឆឹងទូ។

  ភ្ញៀវទេសចរអាចជិះឡានក្រុង បរិភោគស៊ុបបណ្តើរ ទស្សនាទេសភាពពេលរាត្រីបណ្តើរ ។ តម្លៃសំបុត្រឡានក្រុងស៊ុប​គឺ៨៩យ័ន រួមទាំងតម្លៃជិះឡានក្រុង តម្លៃអាហារ និងការពន្យល់ជាដើម ។ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ឡានក្រុងស៊ុបចាប់ទទួលការកក់ទុក រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា នឹងបញ្ចាប់ដំណើរការឡានក្រុងនេះ ដែលមានរយៈពេល ១ ខែ ដោយដំណើរការនៅម៉ោង ១៩ រៀងរាល់ថ្ងៃ ។

  ក្រៅពីស៊ុប  ឡានក្រុងស៊ុបនេះមានជំនួយការដែលនឹងពន្យល់ដល់វប្បធម៍ស៊ុបនៃទីក្រុងឆឹងទូ និងរឿងរ៉ាវអំពី​ទេសភាព​​តាមផ្លូវផងដែរ ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖​刘蓉