មនុស្សចំនួន ៦ នាក់ទៅបោះជំរុំនៅស្រុកយីលាំង ទីក្រុងគុនមីញ ត្រូវបានជាប់ក្នុងរូងភ្នំ អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់

2022-05-26 17:30:32 |ប្រភព:新华网

  នាថ្ងៃទី ២២ ​ខែឧសភា ក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យនៃស្រុកយីលាំង ទីក្រុងគុនមីញ ខេត្តយូណានបានទទួលទូរស័ព្ទថា មនុស្សចំនួន ៦ នាក់បានទៅបោះជំរុំ ដោយសារទឹកទន្លេឡើង មនុស្សចំនួន ៦ នាក់នោះត្រូវបានជាប់ក្នុងរូងភ្នំនៅស្រុកយីលាំង កំពុងរងចាំសង្គ្រោះ ។ ក្រោយពីការសង្គ្រោះរយៈពេល ៣០ នាទី មនុស្សចំនួន ៦ នាក់ត្រូវបានអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យសង្គ្រោះបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពដោយជោគជ័យ ។

  ប្រភព៖xinhua

  អ្នកបកប្រែ៖刘蓉