ទីក្រុងគុនមីញមានទឹកថ្លាល្អ ផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវ ចំពោះការគ្រប់គ្រងទឹកកខ្វក់បានទទួលការរីកចម្រើនដោយមានប្រសិទ្ធិភាព

2018-12-18 17:00:15 |ប្រភព:yunnangateway

  ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក  ទីក្រុងគុនមីញបានអនុវត្តវិធានការមួយចំនួន  ដូចជា ប្រព័ន្ធទន្លេមេ   យន្តការជួសជុលអេកូ-បរិស្ថានខាងតំបន់បឹងDianchi  ការកែសម្រួលប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកកខ្វក់និងគ្រប់គ្រប់ទឹកកខ្វក់ជាដើម  ចំពោះការគ្រប់គ្រងទឹកកខ្វក់បានទទួលការរីកចម្រើនដោយមានប្រសិទ្ធិភាព។

  នៅឆ្នាំ២០១៧  រោងចក្រដោះស្រាយទឹកកខ្វក់របស់ទីក្រុងគុនមីញចំនួន២០បានដោះស្រាយទឹកកខ្វក់ ៥២២៥៨៦២ រយម៉ែត្រគូប  បរិមាណដោះស្រ័យជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃជា១៤៣១៧រយម៉ែត្រគូប៕