នៅខេត្តយូណាន អេកូ-បរិស្ថានល្អ បក្សីសប្បាយរីករាយ

2020-07-20 16:11:57 |ប្រភព:yunnangateway

ឧទ្យានដីសើមជាតិបឹងយីលុងនៃស្រុកសឺភីនខេត្តយូណានតាំងពីសាងសង់មក  ដីសើមនៅជុំវិញតំបន់បឹងនិងអេកូ-បរិស្ថានត្រូវបានប្រែល្អជាបណ្តើរៗ  ពូជនិងចំនួនរបស់បក្សីព្រៃមកទីនេះរស់នៅបានកាន់តែច្រើន  ទីនេះបានក្លាយទៅជាឧទ្យានដ៏សប្បាយរីករាយរបស់បក្សីជាច្រើន៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Zhang Hongke

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា