ស្រុកហ្វូយួនខេត្តយូណានធ្លាក់ព្រិលជាលើកដំដូង ដែលមានទេសភាពព្រិលស្រស់ស្អាតក្រៃលែង

2020-12-25 14:10:10 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី១៨ និងទី១៩ ខែធ្នូ  សីតុណ្ហភាពស្រុកហ្វូយួនខេត្តយូណានបានចុះធ្លាក់ហើយមានធ្លាក់ព្រិល  ដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតក្រៃលែង៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖  Yang Quanfeng Li Shengyu

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា