ស្រុកពីនឈួនខេត្តយូណាន ដីស្រែចំការចម្រុះពណ៌ហាក់ដូចជាក្តារលាយពណ៌

2020-03-02 17:17:17 |ប្រភព:yunnangateway

រដូវផ្ការីកបានដល់ហើយ  ស្រុកពីនឈួនខេត្តយូណាន  មានផ្កា Rapeseed flowerបានរីកជាបន្តបន្តាប់។  បើមើលពីលើអាកាស  ផ្កា Rapeseed flowerពណ៌លាយជាមួយខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមបារាំងពណ៌បៃតង  ហាក់ដូចជាក្តារលាយពណ៌ធម្មជាតិ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Wu Songjiang  Wu Hongbiao Li Yongsong

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា