ថ្នាំចិនសែទ្រទ្រង់ឧស្សាហកម្មឱ្យធំធាត់ឡើង

2019-12-17 17:02:56 |ប្រភព:yunnangateway

ថ្នាំចិនសែទ្រទ្រង់ឧស្សាហកម្មឱ្យធំធាត់ឡើង

ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក  ខេត្តយូណានផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រនិងអាកាសធាតុ  ក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មលក្ខណៈពិសេសដោយខិតខំប្រឹងប្រែង  ក្នុងនោះ  ថ្នាំចិនសែនគឺជាឧស្សាហកម្មត្រូវអភិវឌ្ឍមួយ  ដែលបានផ្តល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់កសិករចូលធ្វើការនិងបន្ថែមប្រាក់ចំណូល។

ទីក្រុងចៅថុង

បុគ្គលិកនៃសហករណ៍ជំនាញដាំដុះ Rizoma gastrodiaeអេកូឡូស៊ីដើមនៃស្រុកយីលាំងទីក្រុងចៅថុងបង្ហាញRizoma gastrodiaeក្រោយពីរើសនៅកន្លែង។(ប្រភពរូបថតពី Chen Ying)

ទីក្រុងចៅថុងនៅខេត្តយូណានមានថ្នាំចិនសែមួយហៅថា  Rizoma gastrodiae Rizoma gastrodiaeធំ ក្រាស់ មាន Gastrodin ខ្ពស់  លក់ដាច់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចិន។

គេប៉ាន់ស្មានថា  ដល់ឆ្នាំ២០២០  បរិមាណRizoma gastrodiaeស្រស់របស់ទីក្រុងចៅថុងនឹងដល់ ៣៤លានគីឡូ  តម្លៃផលិតផលសរុបលើស៨ពាន់លានយ័ន  ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៃប្រជាជនក្រីក្រក្នុងតំបន់ដាំដុះRizoma gastrodiaeលើស ៥៦០០ យ័ន។